Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k připomínkám veřejnosti

26.5.2006

1. Úvod Plánování v oblasti vod je ve smyslu Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Účelem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy 1. ochrany vod jako složky životního prostředí, 2. ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod, 3. trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Plán hlavních povodí České republiky a navazující plány oblastí povodí, včetně příslušných programů opatření, jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb. Plán hlavních povodí České republiky je strategický dokument plánování v oblasti vod, který stanoví rámcové cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami, pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, které vycházejí z cílů ochrany vod, pro trvale udržitelné užívání těchto vod, pro ochranu před škodlivými účinky těchto vod a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Plán hlavních povodí České republiky zahrnuje rámcové programy opatření k prosazování veřejných zájmů, které jsou závazné pro pořizování plánů oblastí povodí, včetně zdrojů a způsobu jejich financování. Plán hlavních povodí České republiky musí být v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 2. Pořizovatelé Plánu hlavních povodí České republiky Plán hlavních povodí České republiky je pořizován ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Magistrátu hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajským úřadem Libereckého kraje, Krajským úřadem Královehradeckého kraje, Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajským úřadem Vysočina, Krajským úřadem Zlínského kraje, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Olomouckého kraje a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 3. Návrh Plánu hlavních povodí České republiky Návrh Plánu hlavních povodí České republiky se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 142/2005 Sb., podle výsledků přípravných prací a podle § 5 vyhlášky č. 142/205 Sb. a podle požadavků stanovených v rámci posuzování vlivu Plánu hlavních povodí České republiky na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů. 4. Obsah Plánu hlavních povodí České republiky V návrhu Plánu hlavních povodí České republiky se stanovují rámcové cíle podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb. a navrhují se opatření nezbytná pro dosažení stanovených cílů Plánu hlavních povodí České republiky a pro zajištění mezinárodních závazků České republiky jako rámcová opatření s celostátní působností, zejména opatření v oblasti legislativní, administrativní a ekonomické, a opatření pro jednotlivá hlavní povodí, včetně časového plánu jejich uskutečnění, odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování a posouzení jejich ekonomických dopadů. Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí Plánu hlavních povodí České republiky. 5. Zveřejnění návrhu Plánu hlavních povodí České republiky k připomínkám veřejnosti Návrh Plánu hlavních povodí České republiky se zveřejňuje k připomínkám veřejnosti formou vystavení k veřejnému nahlédnutí zároveň u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v listinné podobě a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh Plánu hlavních povodí České republiky je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění. 6. Připomínky k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky Připomínky k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky lze podávat ve l
Zdroj: mze
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A