Green public procurement v ČR

16.8.2005

V České republice lze green public procurement realizovat s využitím těchto zákonů a předpisů:

- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

- usnesení vlády ČR č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků.

- nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

 A) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách definuje v § 55 možnost, aby zadavatel zvolil jako základní kritérium pro zadání zakázky buď nejnižší nabídkovou cenu, nebo ekonomickou výhodnost nabídky. Rozhodne-li se pro druhou z možností, posuzuje jednotlivé nabídky podle několika dílčích kritérií. Jedním z kritérií musí být vždy:

- nabídková cena

- provozní náklady,

- požadavky na údržbu,

- technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

Kritéria, jež se dají zařadit pod použitý termín „ekologické vlastnosti předmětu veřejné zakázky“, se mohou týkat např. energetické náročnosti (spotřeby), životnosti, použitých materiálů, balení, příp. různých technických specifikací a požadavků, jejichž splněním se poptávaný produkt stává environmentálně šetrnější než srovnatelné alternativy.

Pro efektivní podporu environmentálně šetrného zboží a služeb je kromě zvolených environmentálních kritérií velmi důležitá také významnost (váha), kterou jim zadavatel při hodnocení přidělí.

Zvláštní pozornost věnuje zákon případu, kdy je mezi hodnotícími kritérii uveden požadavek na zavedený systém environmentálního řízení (EMS) u dodavatele. V takovém případě se splnění požadavku prokazuje doložením jednoho z následujících dokumentů (viz § 37):

certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou,

rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie, nebo

jiného dokladu prokazujícího splnění požadavků systému environmentálního řízení, pokud jej zadavatel uzná.

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, který v § 33 umožňuje veřejnému zadavateli požadovat předložení certifikátu systému environmentálního řízení (ISO 14001 nebo EMAS) vydaného v České republice nebo v zahraničí. Dále se zákon v § 89 zmiňuje o technických specifikací nakupovaných výrobků a služeb, jež mohou zahrnovat požadavky na vlastnictví národní, nadnárodní či evropské ekoznačky. Konkrétně je zmiňována evropská ekoznačka „The Flower“ (Květina).

Zákon navíc nechává veřejným zadavatelům velký prostor pro stanovení dalších environmentálních kritérií: „charakteristiky z hlediska životního prostředí“, „opatření k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí“, apod. Sem mohou být zahrnuty např. požadavky na recyklovatelnost, biologickou odbouratelnost, opatření čistší produkce, atp.

B) Usnesení vlády ČR č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků

Dne 19. července 2000 přijala vláda ČR usnesení č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků. Usnesení všem členům vlády a vedoucím ostatních orgánů státní správy doporučuje, aby v jimi řízených organizacích (či úřadech):

* při zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je dodávka, instalace a použití výrobku,  zohledňovali jako jedno z hodnotících kritérií jeho ekologickou šetrnost (např. označení ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“);

* upřednostnili přímý nákup takto označeného zboží a výrobků (např. pro opravy exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení - nábytek, osvětlení, kancelářská technika a papíry, hygienické potřeby atd.).

Ministerstvo životního prostředí každoročně vyhodnocuje plnění a přínosy usnesení č. 720/2000. Z těchto hodnoceních je patrné, že snaha o preferenci ekologicky šetrných výrobků na úřadech (ministerstvech)

Zdroj: AgroNavigator
Autor: Agronavigátor

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A