Vybrané zdroje financování regionálního rozvoje

14.9.2005

Z velkého spektra jsou vybrány některé finanční zdroje, které se zaměřují na městský a venkovský prostor, jejich obnovu a rozvoj, na podporu partnerství, spolupráce a zapojování veřejnosti do rozhodování. Systém finančních zdrojů z EU je zobrazen v následujícím schématu:

Komunitní iniciativy (Community Initiatives)

Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci. Jsou financovány ze strukturálních fondů.

LEADER

Tato iniciativa podporuje rozvoje venkovských regionů. Jejím cílem je podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských mikroregionů a podněcovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. Zaměřuje se především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Leader je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS), která se skládá z místních zástupců státní správy, neziskového a soukromého sektoru.

 

Leader je mimo jiné založen na třech klíčových principech:

* podpora integrovaných strategií rozvoje území založených na přístupu zdola nahoru (bottom-up)

* podpora spolupráce mezi venkovskými regiony

* vytváření sítí (networking).

 

Více o programu Leader :

www.europeum.cz

www.strukturální-fondy.cz

www.mze.cz

EQUAL

Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. Jde o iniciativu, která je součástí strategie zaměstnanosti EK a pro členské země EU je financována z Evropského sociálního fondu (ESF). Garantem v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavními principy iniciativy EQUAL jsou:

* partnerství klíčových subjektů v tzv. Rozvojovém partnerství na geografické (regionální partnerství) a sektorové úrovni (oborová partnerství)

* účast partnerů i cílové skupiny na přípravě, vývoji a implementaci projektu

mezinárodní výměna zkušeností  vývoje a testování inovačních přístupů a řešení

šíření výstupů projektu a jejich využívání v širším kontextu

Více o programu EQUAL:

www.europeum.cz

www.strukturalni-fondy.cz

URBACT

Program Urbact přispívá k vytváření a zavádění nových řešení městské obnovy, která budou přínosem pro obyvatele všech evropských měst. Hlavním opatřením programu URBACT je vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek. Program má 14 tématických sítí, ve kterých se setkávají odborníci partnerských měst z členských států EU, kde si vyměňují zkušenosti o problematice, kterou řeší města a městské regiony. Tento program nabízí zajímavé možnosti spolupráce mezi městy z členských zemí EU.

Program URBACT vychází z iniciativy Společenství, sdružuje města v rámci programu URBAN a má dva cíle:

* Rozvíjet mezinárodní výměny zkušeností mezi městy, která se podílejí na programech URBAN I a URBAN II, městy účastnícími se pilotních urbanistických projektů, jejich partnery a od 1. května 2004 též mezi městy nových členských zemí s více než 20 000 obyvateli.

* Shromažďovat poučení, která jsou výsledkem analýzy těchto zkušeností.

Více o Prog

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

02. 06. 2024. - Chov matek

16.5.2024

Praktický seminář na Včelí farmě ve Smržově . Vrcholem včelařské práce je chov matek a s ním souvisí i tvorba oddělků

» více

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.05.
Počasí na den 28.05.
12°C / 22°C

29.05.
Počasí na den 29.05.
10°C / 20°C

30.05.
Počasí na den 30.05.
11°C / 20°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A