Vybrané zdroje financování regionálního rozvoje

14.9.2005

Z velkého spektra jsou vybrány některé finanční zdroje, které se zaměřují na městský a venkovský prostor, jejich obnovu a rozvoj, na podporu partnerství, spolupráce a zapojování veřejnosti do rozhodování. Systém finančních zdrojů z EU je zobrazen v následujícím schématu:

Komunitní iniciativy (Community Initiatives)

Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci. Jsou financovány ze strukturálních fondů.

LEADER

Tato iniciativa podporuje rozvoje venkovských regionů. Jejím cílem je podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských mikroregionů a podněcovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. Zaměřuje se především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Leader je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS), která se skládá z místních zástupců státní správy, neziskového a soukromého sektoru.

 

Leader je mimo jiné založen na třech klíčových principech:

* podpora integrovaných strategií rozvoje území založených na přístupu zdola nahoru (bottom-up)

* podpora spolupráce mezi venkovskými regiony

* vytváření sítí (networking).

 

Více o programu Leader :

www.europeum.cz

www.strukturální-fondy.cz

www.mze.cz

EQUAL

Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. Jde o iniciativu, která je součástí strategie zaměstnanosti EK a pro členské země EU je financována z Evropského sociálního fondu (ESF). Garantem v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavními principy iniciativy EQUAL jsou:

* partnerství klíčových subjektů v tzv. Rozvojovém partnerství na geografické (regionální partnerství) a sektorové úrovni (oborová partnerství)

* účast partnerů i cílové skupiny na přípravě, vývoji a implementaci projektu

mezinárodní výměna zkušeností  vývoje a testování inovačních přístupů a řešení

šíření výstupů projektu a jejich využívání v širším kontextu

Více o programu EQUAL:

www.europeum.cz

www.strukturalni-fondy.cz

URBACT

Program Urbact přispívá k vytváření a zavádění nových řešení městské obnovy, která budou přínosem pro obyvatele všech evropských měst. Hlavním opatřením programu URBACT je vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek. Program má 14 tématických sítí, ve kterých se setkávají odborníci partnerských měst z členských států EU, kde si vyměňují zkušenosti o problematice, kterou řeší města a městské regiony. Tento program nabízí zajímavé možnosti spolupráce mezi městy z členských zemí EU.

Program URBACT vychází z iniciativy Společenství, sdružuje města v rámci programu URBAN a má dva cíle:

* Rozvíjet mezinárodní výměny zkušeností mezi městy, která se podílejí na programech URBAN I a URBAN II, městy účastnícími se pilotních urbanistických projektů, jejich partnery a od 1. května 2004 též mezi městy nových členských zemí s více než 20 000 obyvateli.

* Shromažďovat poučení, která jsou výsledkem analýzy těchto zkušeností.

Více o Prog

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.01.
Počasí na den 20.01.
-2°C / 1°C

21.01.
Počasí na den 21.01.
-5°C / -1°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
-4°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A