Vyšší odborné myslivecké zkoušky

16.10.2013

Ministerstvo zemědělství v souladu s § 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vypisuje termín vyšších odborných mysliveckých zkoušek. Závazné přihlášky ke zkouškám lze podat do 31. 12. 2013 na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor 16230 státní správa lesů, myslivosti a rybářství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1.

Vyšší odborné myslivecké zkoušky jsou nejvyšším stupněm mysliveckého vzdělání a svým obsahem navazují na vzdělání získané z absolvování zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře. Zkoušky budou konány před zkušební komisí a skládají se z části písemné a části ústní.


Organizační záležitosti:
Podmínkou pro přihlášení ke zkouškám je předchozí složení zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře nebo vzdělání je nahrazující. Rozsah zkoušek vychází z § 30 až § 32 vyhlášky MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zkoušky organizačně pro MZe zajišťuje Česká zemědělská univerzita Praha, Lesnická a dřevařská fakulta. Česká zemědělská univerzita nabízí za úhradu přípravu uchazečů, odborné semináře a konzultace.
Seznámení adeptů se členy zkušební komise, lektory, učebními okruhy, doporučenou literaturou a termíny odborných seminářů a konzultací proběhne dne:

22. 1. 2014 od 14.00 hod v budově Ministerstva zemědělství, sál č.101

Termín konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek bude stanoven Ministerstvem zemědělství po uzávěrce přihlášek a je předpokládán v měsících září, říjen 2014.
Poplatek za vyšší odborné myslivecké zkoušky je 9.800 Kč. Cena zahrnuje víkendový kurz a první přezkoušení uchazečů. Ministerstvo zemědělství nezajišťuje ke zkouškám studijní literaturu. Termín platby a číslo účtu pro její provedení budou uchazečům sděleny na prvním seznámení adeptů s lektory a členy zkušební komise.

Informativní rozsah zkušebních předmětů v jednotlivých skupinách:

I. skupina

 • Myslivost v ČR, ve střední Evropě a ve světě (jak je řízena a prováděna, principy rozdílných přístupů).
 • Chov zvěře v oblastech chovu, bažantnictví a obornictví (důvody proč se přistupuje k těmto specializovaným řízeným chovům zvěře, cíle, klady a zápory těchto chovů)
 • Myslivecká zařízení (důvody a účelnost využívání těchto zařízení pro péči o zvěř)
 • Management populací zvěře, ekologie a ochrana přírody, etologie zvěře (environmentální pohled na přírodu jako celek, jako jedinečnou biocenózu se všemi jejími zákonitostmi)
 • Význam myslivosti a její ekonomika
 • Myslivecké vzdělávání a výzkum, tradice myslivosti, kultura a propagace (nalezení dalších atributů, které přiblíží výkon práva myslivosti i laické veřejnosti, zlepšení image současné myslivosti)
 • Sokolnictví

II. skupina

 • Myslivecká zoologie a biologie zvěře (systematické rozdělení zvěře, celkový popis, dýchací soustava, gastrointestinální trakt, rozmnožovací aparát, rozmnožování, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy).
 • Výživa zvěře (základy fyziologie trávení jednotlivých druhů zvěře, základní charakteristiky jednotlivých druhů krmiv, přirozená úživnost honitby, funkce porostů, zařazování honitby do jakostních tříd, přikrmování zvěře, výživa zvěře v oborních chovech, hygiena přikrmování zvěře, negativní vliv zvěře na lesní porosty a zemědělské plodiny, nejčastější chyby ve výživě zvěře, vztah výživy a trofeje, domestikace zvěře).
 • Nejdůležitější nemoci zvěře (onemocnění virová, bakteriální, parazitární, ostatní).
 • Hygiena zvěřiny (kvalitativní hodnoty zvěřiny ekologické a etologické, hygienické požadavky na zásah zvěře, dosled a dohledávku, vyvržení, manipulace s prvotně ulovenou a ošetřenou zvěří, proškolená osoba, zařízení pro uchování ulovené zvěře a nakládání se zvěřinou, vlastní spotřeba a prodej zvěřiny, vyšetření na přítomnost Trichinella spiralis, právní předpisy).
 • Kynologie (biologie a fyziologie psa, ustájení loveckého psa a péče, průkaz původu a jeho duplikát, výcvik, zkoušky z výkonu a výkon loveckého psa, výstavnictví, nemoci psů a jejich prevence, význačné osobnosti myslivecké kynologie)

III. skupina

 • Právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody a krajiny a ochraně zvířat proti týrání v ČR.
 • Právní předpisy EU vztahující se k myslivosti a k ochraně fauny a flóry.
 • Mezinárodní úmluvy týkající se ochrany fauny a flóry.
 • Základy správního řízení a jejich využití ve správním řízení na úseku myslivosti.
 • Ustanovování myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře, jejich oprávnění a povinnosti.


IV. skupina

 • Posuzování stavu ekosystému.
 • Využití kontrolních a srovnávacích ploch pro úpravy plánů mysliveckého hospodaření.
 • Principy na jakých je postaveno normování početních stavů spárkaté zvěře.
 • Principy na jakých je postaveno normování početních stavů drobné zvěře.
 • Metody sčítání zvěře.
 • Plány mysliveckého hospodaření a zásady, na kterých je myslivecké hospodaření postaveno;
  princip trvale udržitelného hospodaření se zvěří a jeho atributy.
 • Úloha a postavení držitele honitby, uživatele honitby a orgánů státní správy myslivosti při
  plánování mysliveckého hospodaření.
 • Myslivecká evidence, statistika, pravidla, termíny a archivace.
 • Kontrola plnění plánů mysliveckého hospodaření, možnosti úpravy plánů a sankce za neplnění plánů.
 • Využití loveckých trofejí a částí těl zvěře při kontrole mysliveckého hospodaření.
 • Význam loveckých trofejí při reprezentaci myslivosti.
 • Lovecké trofeje z pohledu mezinárodních předpisů.


V. skupina

 • Lovecké zbraně, jejich historický vývoj, členění do skupin a dnešní lovecké využití jednotlivých skupin.
 • Lovecké střelivo.
 • Lovecká balistika, ranivost, zastavovací schopnost.
 • Lovecká optika a zařízení užívaná v myslivosti, hodnocení jejich parametrů.
 • Bezpečnostní pravidla pro zacházení s loveckou zbraní.
 • Ekologické trendy v požadavcích na zbraně a střelivo.
 • Výběr a nákup loveckých zbraní a střeliva.
 • Výcvik ve střelbě kulovou i brokovou zbraní, soutěže ve sportovní lovecké střelbě, čištění
  a udržování zbraní.
 • Právo na úseku loveckých zbraní a střeliva a jejich používání v ČR.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Prodej brambor - odrůda Antonie

19.11.2020

ÚKZÚZ Chrastava prodává brambory odrůda Antonie. Cena 10 Kč /kg

» více

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání krizového opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu

1.10.2020

sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

» více

Materiál na roušky

1.10.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.02.
Počasí na den 27.02.
0°C / 7°C

28.02.
Počasí na den 28.02.
0°C / 7°C

01.03.
Počasí na den 01.03.
0°C / 8°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A