Zřízení pohotovostní linky AOPK pro šetření škod vlkem

17.4.2020

Pro účely šetření škod ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovosti, a to i na území mimo CHKO (na území národních parků jsou místní šetření k ohledání škod řešena příslušnou správou NP).

●        Správa CHKO Beskydy : 731 568 413
●        Správa CHKO Bílé Karpaty: 731 521 913
●        Správa CHKO České Středohoří: 731 502 994
●        Správa CHKO Český les: 739 569 603
●        Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: 739 590415
●        Správa CHKO Slavkovský les: 739 569 334
●        RP Jižní Čechy:  739 569 577
●        RP Liberecko: 731 502 993
●        RP Východní Čechy: 739 046 772
●        RP SCHKO Žďárské vrchy: 604 277 069
●        RP Olomoucko 739 590 410

Telefonní linky a vizualizaci územní působnosti "šelmí" pohotovosti naleznete na mapě – viz příloha

V případě potřeby nebo jakýchkoli dotazů lze kontaktovat ústředí AOPK ČR na emailu vlk@nature.cz, případně vedoucí odd. druhové ochrany živočichů Jindřišku Jelínkovou (jindriska.jelinkova@nature.cz), nebo příslušné ředitele regionálních pracovišť AOPK ČR. Uvedená telefonní čísla lze souhrnně najít také na webu: www.navratvlku.cz pod záložkou "škodní událost", zde naleznete i  postup, jak jednat při způsobené škodě a jejím nahlášení.  Informace jsou i na webovských stránkách jednotlivých regionálních pracovišť AOPK ČR.

===================

Vlk patří mezi zvláště chráněné živočichy podle naší i evropské legislativy. Není možné jej lovit. Stát proto chovatelům vyplácí podle zákona č. 115/2000 Sb. náhrady škod. Zákon také stanoví postup, který je třeba dodržet. Klíčové je škodu nahlásit nejpozději do 48 hodin a to na příslušný orgán ochrany přírody - příslušné regionální pracoviště AOPK ČR pro území CHKO (s výjimkou CHKO Šumava spadající pod správu NP Šumava a CHKO Labské pískovce spadající pod správu NP České Švýcarsko), správu příslušného národního parku pro území národních parků nebo obec s rozšířenou působností v případě škody mimo tato chráněná území (ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovost i pro tyto oblasti ). Do deseti dnů je pak třeba odeslat žádost příslušnému krajskému úřadu.

Konkrétně lze hradit škodu způsobenou zejména na:

 1. životě nebo zdraví fyzické osoby,
 2. vymezených domestikovaných zvířatech,
 3. psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat.

Přitom musí být splněny tyto podmínky:

 • skot, kůň, osel a jejich kříženec, ovce, koza nebo prase byli v době vzniku škody umístěni v uzavřeném objektu nebo elektrickém ohradníku, nebo při jejich umístění v době vzniku škody mimo uzavřený objekt nebo el. ohradník byli pod přímým dohledem fyzické osoby nebo pasteveckého psa;
 • hrabavá drůbež a vodní drůbež byla umístěna v době vzniku škody v uzavřeném objektu

Doporučený postup:

 1. Uhynulá zvířata a otisky stop šelem vyfotografujte, přikryjte (např. textilií, igelitem) a připevněte kolíky k zemi, aby se zabránilo přilákání menších masožravých predátorů. Přikryjte i případné otisky stop, aby byly zajištěny důkazy. Trus a případné chlupy je vhodné vložit do igelitového sáčku a uchovat v chladu.
 2. Nahlaste škodu do 48h. Doporučujeme kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody (příslušné regionální pracoviště AOPK ČR, správa příslušného národního parku, obec s rozšířenou působností - viz KONTAKT). Pověřený pracovník provede místní šetření a vyplní protokol, který zašle příslušnému krajskému úřadu.
 3. Přivolejte veterinárního lékaře, který vám vystaví protokol jako nezbytnou přílohu k žádosti o náhradu škody. Veterinář rovněž rozhodne o způsobu likvidace, o léčbě či případném utracení zvířat.
 4. Zašlete žádost příslušnému krajskému úřadu do 10 dnů.

Žádost by měla obsahovat: Jméno a trvalé bydliště vlastníka, rodné číslo, číslo účtu, popis vzniklé škody a předmět škody.

Přílohy:

 1. doklad o vlastnickém vztahu k hospodářským zvířatům (stačí čestné prohlášení),
 2. odhadovanou výši škody s uvedením jednotlivých zvířat, cena se uvažuje jako v místě obvyklá (dle ceníku Svazu chovatelů ovcí a koz, více také v kapitole Výše náhrady škody), ale lze předložit i odborný posudek o ceně např. za cenné plemenné zvíře,
 3. potvrzení (protokol) veterinárního lékaře o příčině úhynu/zranění zvířete.

O náhradě škody rozhoduje vždy příslušný krajský úřad a samotnou náhradu vyplácí ministerstvo financí opět prostřednictvím krajského úřadu. Úhrada škody tak může trvat i několik měsíců.

Aby chovatel nepřišel o dotaci za zaběhlý nebo jinak zmizelý kus domácího zvířete po prokazatelném útoku šelmy, je nutné hlásit tuto škodní událost na formuláři „Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností“, který používá SZIF (zaběhlý kus se však dle zákona č. 115/2000 Sb. neproplácí).

 

Zdroj: Liberecký kraj; AOPK

Soubory ke stažení

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

21.01.
Počasí na den 21.01.
-5°C / -1°C

22.01.
Počasí na den 22.01.
-4°C / 0°C

23.01.
Počasí na den 23.01.
-2°C / 2°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A