Program péče o urbanizované prostředí - jak podávat žádosti o finanční podporu

31.1.2006

Zeleň výrazně zlepšuje ekologické, klimatické i estetické podmínky v zastavěném území měst a obcí. Tvorba a údržba funkčních a příjemných veřejných prostranství s dostatkem zeleně obvykle má velkou podporu obyvatel a plně odpovídá trendu udržitelného rozvoje.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Za účelem podpořit obce a další subjekty v nelehkém úsilí zlepšit tristní stav veřejné zeleně založilo MŽP v roce 2002 Program péče o urbanizované prostředí. Z tohoto programu se každoročně poskytují finanční prostředky na pořízení projektové přípravy výsadeb a regenerace sídelní zeleně. V letech 2002 až 2005 bylo podpořeno 85 projektů, celkem tyto dotace dosáhly 11,08 mil. Kč.

 

Dotace se poskytuje na pořízení tzv. studie proveditelnosti opatření, a to až do výše 80 % nákladů. Žadatelem může být jak obec, tak jiná právnická či fyzická osoba - vlastník příslušných pozemků, nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Mezi nejčastější typy podporovaných projektů patří:

 

- regenerace významných ploch zeleně (veřejně přístupné parky a lesoparky, areály nemocnic, škol, hřbitovů, návsi a náměstí),

 

- výsadby izolační zeleně, oddělující obytnou zástavbu od průmyslových a komerčních areálů a od hlučných komunikací,

 

- zakládání zeleně jako způsobu regenerace nevyužívaných ploch a opuštěných areálů,

 

- zakládání ploch a koridorů zeleně, které jsou součástí územního systému ekologické stability v zastavěném území nebo zeleného prstence kolem sídla.

 

Podporou vypracování projektové dokumentace sleduje MŽP zejména zajištění skutečně kvalitní přípravy akce a definování její finanční náročnosti při budoucí realizaci. Nově se pro příští roky uvažuje o podpoře zpracování koncepčních dokumentů v oblasti sídelní zeleně, které by napomohly v systémovém přístupu obcí a měst k této problematice. Jsou to generely zeleně, evidence a pasportizace zeleně, oceňování dřevin, umístění náhradních výsadeb apod.

 

Na Program péče o urbanizované prostředí volně navazuje dotační program Státního fondu životního prostředí (SFŽP) - Program péče o přírodní prostředí. Některá města a obce rovněž využijí pořízenou studii proveditelnosti jako součást většího projektu pro získání finančních prost

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.09.
Počasí na den 26.09.
11°C / 24°C

27.09.
Počasí na den 27.09.
11°C / 20°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
10°C / 19°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A