Označování zemědělských výrobků a potravin

10.3.2016

V únoru se konal v Liberci hotelu Zlatý lev seminář na téma "Jak správně značit potraviny".

Na programu semináře byla vystoupení pracovníků MZe, SZIF, SZPI, SVS a příspěvek  koordinátora soutěže Regionální potravina v Libereckém kraji.

  1. Mgr. Čáslavková z Ministerstva zemědělství na téma "Legislativa, označování potravin, etikety"  - prezentace č.1
  2. Ing.Petry Podařilové Havlíčkové (SZIF) - "Informace o soutěži Regionální potravina"- prezentace č.2
  3. Ing.Jana Balachová (SZPI) - "Praktické informace o největších problémech s označováním výrobků + praktické příklady, mechanismus kontroly" - prezentace č.4
  4. MVDr.Milan Sehnal (SVS ČR) - "Praktické informace o největších problémech s označováním výrobků + praktické příklady, mechanismus kontroly - prezentace č.3
  5. Ing. Roberta Erlebacha (RAR LK) - zástuce krajského kordinátora soutěže Regionální potravina Liberecký kraj - ogranizace soutěže v letošním roce - příjem přihlášek, hodnocení atd.
Prezentace a materiály zmiňované přednášejícími na semináři, získáte v příloze
další odkazy na téma potravinářské legislativy jsou:


http://www.bezpecnostpotravin.cz/

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law.html

Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového práva v Evropské unii. Požadavky na označování potravin jsou upraveny jednak na horizontální úrovni, kdy jsou stanoveny obecné požadavky platné pro všechny potraviny, a dále na vertikální úrovni, kdy v různých právních předpisech se stanoví zvláštní požadavky pro určité druhy potravin.

V současné době se odhaduje, že v rámci evropské potravinové legislativy, obsahuje požadavky na označování potravin více než čtyřicet právních předpisů. Na úrovni České republiky jsou základní požadavky na označování všech potravin stanoveny zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky jsou pak stanoveny v prováděcích vyhláškách k zákonu a dále veterinární zákon pak obsahuje některé zvláštní požadavky, které souvisejí s označováním některých produktů živočišného původu.

Na mezinárodní úrovni jsou pak požadavky na označování potraviny stanoveny v normách a směrnicích Codex Alimentarius, podle nichž se postupuje v mezinárodním obchodu s potravinami.

Označování zemědělských výrobků a potravin

Podnikatelé při své výrobní a obchodní činnosti označují výrobky nebo služby, které uvádějí na trh, nejrůznějšími označeními. Tím se snaží upozornit spotřebitele nebo zákazníka na to, že daný výrobek nebo služba pochází právě od nich a že má vlastnosti příznačné pro jejich produkci nebo obchod. Užívání označení výrobků a služeb přispívá ke zlepšení pozice podnikatele na trhu a ve vztahu ke konkurenci a k zákazníkům umožňuje snadnější orientaci a výběr při nákupu.

Celá řada potravinářských a zemědělských výrobků má u spotřebitelů dobrou pověst či spotřebitel ví, že se za určitým označením schovává jistá kvalita či požadované vlastnosti daného produktu. Je v zájmu výrobců a zpracovatelů zajistit ochranu práv k označení takovýchto výrobků pomocí dostupných prostředků. Chráněná označení umožňují lepší obranu proti zneužívání jinými, konkurenčními obchodními nebo výrobními partnery, kteří mají často snahu parazitovat na dobré pověsti již zavedených označení. Každý výrobce či zpracovatel, který se při své výrobní a obchodní činnosti rozhodne chránit označení svých potravin či zemědělských výrobků, se může rozhodnout, jakému způsobu ochrany označování výrobků dá přednost.

Ochranu práv v oblasti označování potravin a zemědělských výrobků můžeme zajistit 4 právními instituty:

  • Ochranná známka
  • Označení původu
  • Zeměpisné označení
  • Zaručená tradiční specialita

Ochranná známka je jakékoliv označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Známka platí po dobu 10 let od podání žádostí – s možností obnovy vždy o dalších 10 let. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Ochranná známka může být převáděna na jiného vlastníka nebo k ní může být poskytnuta licenční smlouva. Ochranné známky mohou být registrovány jako národní, mezinárodní nebo jako ochranné známky Společenství.

Označení původu a zeměpisné označení podle NR EP a Rady (EU) 1151/2012 (OP/ZO) je použitelné pouze pro vybrané zemědělské výrobky a potraviny určené k lidské spotřebě uvedené v čl. 2 tohoto nařízení. Specifickou vlastností je, že práva jsou nevýlučná, tzn. že toto označení může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty nebo potraviny, pokud jsou v souladu s odpovídající specifikací. Výhodou oproti ochranné známce je nevelký správní poplatek a trvalá platnost (není třeba ochranu obnovovat). Právo ochrany se vztahuje na celé území EU.

Zaručená tradiční specialita podle stejného nařízení(ZTS) je obdobně použitelná pro vybrané zemědělské produkty a potraviny uvedené v čl. 2 tohoto nařízení. Může se jednat pouze o výrobky se zvláštní povahou, kterou se jasně odlišují od jiných podobných výrobků, s tradicí minimálně 25 let. Platnost a účinky ochrany jsou shodné s ochranou OP/ZO.

Úloha Ministerstva zemědělství spočívá v poskytování konzultací výrobcům a zpracovatelům při rozhodování o způsobu ochrany označení jejich produktů, ve spolupráci při zpracování žádostí o ochranu označení, v posuzování žádostí, ve spoluúčasti na obraně práv k OP/ZO/ZTS a při propagaci systému ochrany označování výrobků pomocí těchto institutů. V případě ZTS působí Ministerstvo zemědělství dále i jako úřad, jehož prostřednictvím se žádosti o registraci předávají do EK. V rámci Ministerstva zemědělství se problematikou OP/ZO zabývá odbor potravinářské výroby a legislativy 14320.

 


Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Webinář k Jednotné žádosti - video ke zhlédnutí

4.5.2020

Vzhledem k současnému stavu, není možné pořádat klasické semináře, zde přinášíme odkaz na Webinář k Jednotné žádosti

» více

Materiál na roušky

1.4.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

13.07.
Počasí na den 13.07.
10°C / 22°C

14.07.
Počasí na den 14.07.
11°C / 23°C

15.07.
Počasí na den 15.07.
12°C / 23°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A