Vybraná ustanovení právních předpisů ES týkající se zákonných požadavků na hospodaření dle čl. 3 a 4 a přílohy 3 nařízení Rady 1782/03 z 29. 9. 2003

28.4.2004

Životní prostředí

1. Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. č. L 103, 25. 4. 1979, s. 1)

2. Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami (Úř. věst. č. L 20, 26. 1. 1980, s. 43)

3. Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. č. L 181, 4. 7. 1986, s. 6)

4. Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. č. L 375, 31. 12. 1991, s. 1)

5. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. č. L 206, 22. 7. 1992, s. 7)

Veřejné zdraví a zdraví zvířat, Identifikace a evidence zvířat

6. Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat (Úř. věst. č. L 355, 5. 12. 1992, s. 32)

7. Nařízení Komise (ES) č. 2629/97 ze dne 29. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu (Úř. věst. č. L 354, 30. 12. 1997, s. 19)

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. č. L 204, 11. 8. 2000, s. 1)

Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

9.3.2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.02.
Počasí na den 20.02.
4°C / 8°C

21.02.
Počasí na den 21.02.
4°C / 9°C

22.02.
Počasí na den 22.02.
5°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A