Informace pro žadatele o podporu na skladování obilovin a olejnin v rámci 10. kola příjmu žádostí z OP Zemědělství

10.5.2006

Vysvětlení kretéria přijatelnosti č. 13, investiční záměr f) podopatření 1.1.1. Vzhledem k častým dotazům týkajícím se podmínek pro poskytnutí podpory investic do skladování obilovin a olejnin (tzn. opatření 1.1 Operačního programu Zemědělství, investičního záměru f) upozorňujeme žadatele na podmínky kriteria přijatelnosti č. 13: „Projekt nepřevyšuje maximální možnou kapacitu skladování, která je stanovena na základě výměry obhospodařované orné půdy žadatele, průměrného výnosu v ČR, upraveného koeficientem průměrného zastoupení obilovin nebo olejnin v osevním postupu Výpočet se provádí dle vzorce: - obiloviny: max. podpořená kapacita (t) = výměra žadatelem obhospodařované orné půdy dle LPIS (k 30.4.2006) (ha) x 0,6 x 5,1 (t/ha) - olejniny: max. podpořená kapacita (t) = výměra žadatelem obhospodařované orné půdy dle LPIS (k 30.4.2006) (ha) x 0,15 x 2,6 (t/ha)“ Kriterium stanovuje, že pro přijatelnost projektu je nezbytné, aby skladovací kapacita sila nebo horizontální haly, které se díky projektu rekonstruují či postaví, nepřevyšovala maximální možnou hodnotu. Tato maximální hodnota se vypočte podle výše uvedeného vzorce. Pokud žadatel předloží projekt, u kterého je uvedená skladovací kapacita vyšší než podle výpočtového vzorce, nelze ho z Operačního programu Zemědělství podpořit. U takových žádostí se bude postupovat v souladu s ustanoveními Pravidel pro žadatele, konkrétně kapitolou 5 Obecné části – Postup administrace žádosti / projektu, bodem c) „Hodnocení přijatelnosti žadatele a projektu. V případě, že RO SZIF dojde k závěru, že podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody, pro které nelze podporu poskytnout. Toto sdělení musí žadateli zaslat bez zbytečného odkladu. Zamítnutí žádosti je konečné a nelze proti němu podat odvolání.“ S ohledem na výše uvedené důrazně doporučujeme žadatelům, aby respektovali stanovené podmínky a předkládali pouze takovou žádost, která nepřevyšuje maximální možnou kapacitu. U projektů, které se netýkají výstavby či rekonstrukce budov a žadatel pořizuje pouze např. technologii posklizňových úprav, se jako skladovací kapacita uvede kapacita objektu, ke kterému tato technologie přísluší, maximálně však kapacitu dle výpočtového vzorce.
Zdroj: mze
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A