Statistika energetického využívání biomasy a bioplynu

7.12.2005

Bilance OZE, kterou MPO sestavuje, je oficiálním materiálem pro mezinárodní výkaznictví (IEA / EUROSTAT). Data o energetickém využívání biomasy a bioplynu jsou zjišťována především „Ročním výkazem o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů Eng (MPO) 4-01“ v kombinaci s daty ČSÚ a ČHMÚ.

 

Statistika výroby elektřiny z biomasy

Šetření o výrobě elektřiny z biomasy je vyčerpávající a pokrývá všechny firmy, které sledovanou činnost v daném roce prováděly. Sledována je výroba elektřiny podle jednotlivých druhů biomasy, přičemž rozdělení je standardní pro MPO a ČSÚ na palivové dřevo, dřevní odpad, rostlinné materiály a biopaliva. Dále jsou sledovány dodávky této elektřiny do vlastního podniku, do sítě, či její dodávky dalším subjektům.

 

Statistika spotřeby biomasy pro výrobu tepelné energie

Statistika spotřeby biomasy pro výrobu tepelné energie je prováděna MPO v rámci kombinovaného šetření, jež pokrývá všechny subjekty se společnou výrobou elektřiny a tepla z biomasy, dále tepelné zdroje s instalovaným výkonem nad 200 kW a subjekty s více jak 20 zaměstnanci. Statistika tedy pokrývá veškerou „větší“ spotřebu biomasy. Vzhledem k tomu, že není vhodné zatěžovat vyplňováním duplicitních výkazů menší firmy, jejichž podíl na celku je zanedbatelný, je prováděno určité zjednodušení, které však do jisté míry využívá i dat z předchozího roku. Výkazem Eng (MPO) 4-01 jsou obesílány subjekty, které v loňském roce vykázaly vyšší spotřebu biomasy a dále subjekty s určitými charakteristikami (obecní zařízení, prodej tepla, nestandardní druhy paliva aj.). Zjištěná data jsou doplněna daty pro podniky s nižší spotřebou z databáze REZZO 2 a ze šetření ČSÚ „Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv EP 5-01“. U obou posledně jmenovaných zdrojů dat však nejsou k dispozici dostatečně podrobné údaje o typu biomasy. Od šetření pro rok 2006, po úpravě výkazu ČSÚ EP 5-01, však i tato data budou zjišťována. Problematika spotřeby biomasy u malých firem, kterou není možno sledovat klasickými metodami energetické statistiky, bude v budoucnu řešena použitím výběrových metod statistického šetření.

 

Spotřeba biomasy v domácnostech

V současné době je pro spotřebu biomasy v domácnostech stále k dispozici pouze hrubý odhad ČSÚ vzešlý ze šetření ENERGO 2004. Tento odhad činí 19,5 PJ a vztahuje se k energii v použitém palivu (biomase). V rámci šetření byla zjištěna řada podrobných charakteristik o spotřebě dřevní hmoty v domácnostech. Výsledná hodnota celkové spotřeby zjištěná při šetření u výběrového souboru činila po přepočtu na základní soubor přes 30 PJ. Na základě upřesněného odhadu pak byla ČSÚ tato hodnota snížena na 19,5 PJ. Veškerá data publikovaná v závěrečné zprávě je tedy nutno posuzovat s touto výhradou. Podrobnější zpracování dat o biomase ze šetření ENERGO 2004 je v současné době prováděno

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.04.
Počasí na den 22.04.
0°C / 7°C

23.04.
Počasí na den 23.04.
2°C / 8°C

24.04.
Počasí na den 24.04.
1°C / 7°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A